فراخوان بزرگ ایده ها ی فناورانه وطرح های کسب وکار

۲۵ مهر ۱۳۹۵ | ۰۹:۰۰ کد : ۲۷۰۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۰۱۰
مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه در سومین مرحله شناسایی وجذب ایده ها ی فناورانه از کلیه اساتید ودانشجویان دعوت بعمل می آورد ایده های فناورانه خود را جهت بررسی واستقرار و بهره مندی از حمایت های مالی ومعنوی مرکز رشد به دفتر مرکز واقع در خیابان دانشگاه ، ساختمان شماره 5 ، مرکز رشد تحویل نمایید . تلفن تماس :76503109

مرکز رشد واحد های فناور در سومین مرحله جذب وشناسایی ایده ها ی فناورانه از کلیه اساتید ودانشجویان دعوت بعمل می آورد ایده های فناورانه خود را جهت بررسی واستقرار وبهره مندی از حمایت های مالی ومعنوی مرکز رشد به دفتر مرکز مراجعه نمایند .


نظر شما :