اطلاعیه ها - آرشیو

فراخوان بزرگ ایده ها ی فناورانه وطرح های کسب وکار

مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه در سومین مرحله شناسایی وجذب ایده ها ی فناورانه از کلیه اساتید ودانشجویان دعوت بعمل می آورد ایده های فناورانه خود را جهت بررسی واستقرار و بهره مندی از حمایت های مالی ومعنوی مرکز رشد به دفتر مرکز واقع در خیابان دانشگاه ، ساختمان شماره 5 ، مرکز رشد تحویل نمایید . تلفن تماس :76503109

ادامه مطلب