اطلاعیه ها

تفاهم کاری مرکز رشد با اتحادیه نانوایان

تفاهم کاری مرکز رشد با اتحادیه نانوایان

تفاهم کاری مرکز رشد با اتحادیه نانوایان در جلسه ای با حضور اعضای شورای مرکز رشد واحد رودهن واتحادیه نانوایان حجیم ونیمه حجیم برگزار گردید .ومقرر گردید دوره های آموزشی مورد نیاز اتحادیه توسط واحد رودهن برگزار گردد.

ادامه مطلب