جذب و پذیرش

  مطالعه دقیق شرایط پذیرش و در صورت احراز شرایط، آماده کردن اطلاعات مربوط به گروه کاری، ایده محوری و اطلاعات شرکت
• تکمیل و ارسال فرم تقاضای پذیرش توسط متقاضی به مرکز رشد
• برگزاری جلسه معارفه جهت آشنایی با ایده محوری و گروه کاری
• ارایه طرح کسب و کار توسط متقاضی
• ارزیابی طرح کسب و کار توسط کمیته پذیرش مرکز رشد
• رفع نواقص احتمالی طرح کسب و کار توسط متقاضی
• برگزاری جلسه دفاع از ایده محوری و طرح کسب و کار
• بررسی و اتخاذ تصمیم از سوی مرکز رشد در مورد پذیرش و چگونگی ورود متقاضی
• اختصاص اعتبار لازم برای استقرار متقاضی و تعریف خدمات قابل ارائه از محل بودجه مرکز رشد در صورت پذیرش
• استقرار متقاضی در مرکز رشد پس از امضای قرار داد و آغاز فعالیت بر اساس برنامه مالی و زمانی خود
• ارزیابی مداوم پیشرفت فعالیت‏‎ها و پروژه‏‎ها بر اساس آیین‏نامه و دستورالعمل‏‎های مرکز