مدیر مرکز رشد

 

 

بسمه تعالی

رزومه آموزشی وپژوهشی 

مشخصات فردی :

نام و نام خانوادگی : شادی کریمی