ماموریت مرکز رشد

شناخت ظرفیت ها و فعالان عرصه کسب و کار به منظور رونق اقتصادی منطقه.
شناخت ظرفیت ها و توانمدی پژوهشی اساتید و کارکنان و دانشجویان در میل به هدف تبدیل دانایی به دارایی.