زمینه های فعالیت مرکز رشد

1. تجاری‎سازی پژوهش‎های کاربردی و توسعه‎ای برای تولید فناوری‎های برتر و با ارزش افزوده فراوان

2. ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‏ای (خدمات علمی،‌ تحقیقاتی و فنی) از طریق امکانات موجود در دانشگاه با دریافت مجوز

3. تولید محصولات با فناوری نوین(تولید و توسعه فناوری‎های برتر)

4. ارایه خدمات توسعه کارآفرینی، با محوریت خوشه‎های کسب و کار

5. انجام خدمات ورود کسب و کار به بازار ملی و منطقه‎ای