مالکیت فکری طرح ها

 مراکز رشد به منظور تحقق نقش دانشگاهها در زمینه تولید ثروت شکل گرفته اند، و از این حیث تسهیلاتی را جهت ایجاد و توسعه شرکتهای خصوصی در اختیار کارآفرینان و صاحبان ایده میگذارد لذا مقتضی است بخشی از این سرمایه گذاری به صورت مشارکت در مالکیت معنوی طرح ها و ایده هایی که در قالب B.P مطرح شده و منجر به ثبت اختراع گردیده، تأمین شود. همچنین از طریق سرمایهگذاری بر روی ایدههای نوآور و کاربردی که موفق به گذراندن مرحله رشد شده اند و دارای توجیه اقتصادی مناسبی میباشند، بسترهای لازم جهت ایجاد شرکت های دانشگاهی را فراهم خواهد نمود. شایان ذکر میباشد که این مشارکت در صورت نیاز شرکت به سرمایهگذار و بر اساس ارزیابی ایده و موقعیت شرکت در بازار صورت میپذیرد.