روند استقرار واحدهای فناور در مرکز

                  روند استقرار شرکت های متقاضی حضور در مرکز رشد

 

·          ارائه پیشنهادیه طرح در قالب برنامه کسب و کار ( B.P ) به مرکز رشد

 

·          اخذ تاییدیه علمی و بررسی موقعیت طرح در بازار تجاری

 

·          ارسال طرح پیشنهادی و نتیجه داوری، به مدیر مرکز جهت استقرار شرکت

 

·          انعقاد قرارداد با شرکت به منظور استقرار در مرکز رشد

 

·          نظارت بر عملکرد شرکت و اخذ گزارشات ماهیانه

 

·          بررسی عملکرد شرکت در پایان هر مرحله و انعقاد قرارداد جهت حضور در مراحل بعدی